Sample Data-Articles

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

ใน ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2545 – 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินภารกิจด้านเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงสร้างที่ส่วนราชการระดับกรม แบ่งหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบทางด้านการกำหนดนโยบายและวิชาการออกจากด้านการนำ นโยบายไปปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน แต่ด้วยข้อจำกัดในการปฏิบัติจริงไม่อาจแยกงานด้านการกำหนดนโยบาย และการนำนโยบายไปปฏิบัติออกจากกันอย่างสมบูรณ์ เป็นผลให้เกิดซ้ำซ้อน และไม่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนภารกิจในภาพรวมต่อกลุ่มเป้าหมายด้านเด็ก และเยาวชนอย่างเชื่อมโยงและบูรณาการกัน

ดัง นั้น เพื่อให้การดำเนินภารกิจยึด เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางอย่างมีเอกภาพเบ็ดเสร็จ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการรวมภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายด้านเด็กและเยาวชน จาก 3 หน่วยงานในสังกัด พม. คือ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.)

กรม กิจการเด็กและเยาวชน จึงเป็นหน่วยงานเชิงนโยบายและปฏิบัติ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยการกำหนด นโยบาย มาตรการ กลไก ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชน ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการที่กำหนด เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

วิสัยทัศน์
          มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็กและเยาวชน บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

พันธกิจ
           คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีสมรรถนะตามวัย สามารถพึ่งตนเองได้ อยู่อย่างมีความสุข ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
   - เครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
   - เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันและมีคุณภาพ
   - ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
   - ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม
   - สท. มีมาตรการ/กลไกที่พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   - องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์
   - การเสริมสร้างพลังเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
   - การพัฒนาศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน
   - การพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส
   - การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของผู้สูงอายุ
   - การเสริมสร้างมาตรการ/กลไกเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   - ยกระดับสมรรถนะองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ภารกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง เสริมสร้างมาตรการ และกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน     และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว

2. กำหนดมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว ให้       สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก พันธกรณี ข้อตกลง และความร่วมมือระหว่างประเทศ กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม               มาตรฐานที่กำหนด

3. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว

4. ส่งเสริม และสนับสนุนทางวิชาการ เทคโนโลยี การให้คำปรึกษาแนะนำ และทรัพยากร  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติในการดำเนินการของเครือข่ายเพื่อ                   การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว

5. ประสานและสนับสนุนข้อมูลด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว

6. ดำเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว และบทบาททางสังคม     ของเด็กและเยาวชน

7. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีปัญหาทางสังคม กลุ่มที่พึงได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครอง สงเคราะห์ พัฒนาและฟื้นฟู รวมทั้ง         เป็นศูนย์กลางข้อมูลของการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

8. จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ประสบภัยสังคม         กลุ่มที่มีปัญหาทางสังคม รวมทั้งประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. พัฒนารูปแบบและวิธีการบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับที่มาตรฐานกำหนด

10. จัดให้มีบ้านพักเด็กและครอบครัว สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก สถานแรกรับสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู ในการให้การช่วยเหลือ               สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ พัฒนาฟื้นฟู และจัดบริการสังคมแก่เด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหา

11. เป็นศูนย์กลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และให้การช่วยเหลือคุ้มครองและดำเนินการในการรับเด็กเป็น บุตรบุญธรรม

12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ

          กรมกิจการเด็กและเยาวชน สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 มีภารกิจหน้าที่หลักในการดูแลกลุ่มเป้าหมายด้านเด็กและเยาวชน โดยเป็นการรวมภารกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายด้านเด็กและเยาวชนจาก 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          กรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนขึ้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางของกรมฯ ประกอบด้วยระบบย่อยภายใน 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

          1. ระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ : เป็นระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้ใช้บริการทุกหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ข้อมูลการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ การรับเข้า ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลการช่วยเหลือและการจัดสวัสดิการ ข้อมูลการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคืนสู่สังคม รวมถึงข้อมูลการกำกับติดตามหลังจากผู้ใช้บริการถูกส่งต่อหรือกลับคืนสู่สังคมไปแล้ว

          2. ระบบฐานข้อมูลการจัดการทรัพยากรบริจาค : เป็นระบบฐานข้อมูลสิ่งของบริจาคที่มีผู้ประสงค์จะร่วมบริจาคมอบให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อให้การจัดการทรัพยากรบริจาคมีความเป็นระบบ/ระเบียบ และถูกนำไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค

          3. ระบบสำหรับบริหารจัดการ : ประกอบด้วยระบบสำหรับบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบให้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามโครงสร้างการบริหารของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เครื่องมือสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับส่วนราชการภายนอกที่เป็นองค์กรภาคีเครือข่าย เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประชาชนกับกรมการปกครอง การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย Web Service เป็นต้น

โปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี Web base Application ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Chrome ver.35 หรือ Firefox ver.30 หรือ Internet Explorer ver.8 ขึ้นไป และในการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือด้วย โดยหน่วยงานที่ต้องการใช้งานข้อมูลนี้จะต้องติดตั้งเครื่องแสกนลายนิ้วมือ (FingerPrint Reader)

JSN PageBuilder - The Easiest Way to Build Joomla Pages

This page is built by the Free Edition of another cool product JSN PageBuilder from JoomlaShine (Only for Joomla 3.x).
 Please click on the below button to check the PRO Edition of this extension.

JSN PageBuilder is the perfect tool to help you build and manage content for Joomla 3.x websites. JSN PageBuilder not only allows you to build a new page but also helps you to redesign your old pages because it works directly on articles and modules. Even you are a Joomla newbie, you now can create your desired page without worry. And for a developer who is tired of coding too much, this helpful extension will make your life better and save you time. You can be free from programming knowledge.

OUTSTANDING FEATURES OF JSN PAGEBUILDER

 • Drag & Drop Function

  Simplest way to create and arrange page elements.
 • Visual Editing

  Easy to start without dealing with IT bottlenecks. 
 • Advanced Elements

  Fundamental and advanced elements to optimize contents.
 • Live Preview

  Instant view of what is going on with content and styles.
 • Built-in animation

  Various styles to make your website more eye-catching
 • Responsive

  Presented beautifully on all browsers and mobile devices.

SAMPLE ELEMENTS

Pricing table element

 

Free

Premium

Button element

Accordion element

Felis ornare fames vehicula nisi leo molestie curabitur felis, eget porta interdum habitant porttitor ligula nunc volutpat, sagittis aenean taciti justo auctor ante quam. suspendisse ipsum orci eu cras placerat porttitor diam ante placerat, libero fringilla consectetur morbi potenti, eget porta interdum habitant porttitor ligula nunc.
Lorem dictumst placerat adipiscing augue odio nunc, ultrices orci curabitur adipiscing blandit dolor dapibus, sollicitudin ante donec ornare consectetur. sit nisi tellus integer etiam interdum laoreet luctus sagittis curae integer nibh, torquent tristique quisque non magna a porta fermentum ultricies. tellus dolor pulvinar lectus purus in.

Tab element

Feugiat odio duis facilisis hac fusce ipsum donec euismod class, elementum nulla condimentum quam aliquet odio consectetur malesuada, quisque ante commodo varius vel praesent urna leo. mauris aliquam vitae interdum rhoncus taciti aenean cursus curabitur est quam non molestie, facilisis ut praesent quam amet faucibus fermentum et euismod mi sollicitudin.
Consectetur taciti hac posuere ultrices malesuada sapien quis dictumst, ut turpis consequat netus et ligula sociosqu, feugiat aliquet nisi integer sed ligula feugiat. aliquam pellentesque proin venenatis sed tempus augue, fusce quam consectetur amet ultricies, placerat ullamcorper vestibulum lacus luctus. ut scelerisque praesent tortor sociosqu eros, suspendisse donec ut enim.

Carousel element

Parallax Scrolling Background

STUNNING PARALLAX BACKGROUND

Built-in animation

Appearing animation: Slide from top. Consectetur fusce vehicula potenti venenatis consectetur pulvinar vehicula tempor ac aptent sed lobortis, hac torquent elit dapibus.Consectetur fusce vehicula potenti venenatis consectetur pulvinar vehicula tempor ac aptent sed lobortis, hac torquent elit dapibus. Consectetur fusce vehicula potenti venenatis consectetur pulvinar vehicula tempor ac aptent sed lobortis, hac torquent elit dapibus.Consectetur fusce vehicula potenti venenatis consectetur pulvinar vehicula tempor ac aptent sed lobortis, hac torquent elit dapibus.

And many other advanced elements are waiting for you to discover...

Page 1 of 15

Please publish modules in offcanvas position.