การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

Print

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปริ้นตั้น กรุงเทพฯ

PHOTO 20150911 090958

ผู้ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในครั้งนี้

โดยวิทยากร นายวชิรจักร นือขุนทด

PHOTO 20150911 100824

ภาพผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

PHOTO 20150911 100735

PHOTO 20150911 100818