รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ

          กรมกิจการเด็กและเยาวชน สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 มีภารกิจหน้าที่หลักในการดูแลกลุ่มเป้าหมายด้านเด็กและเยาวชน โดยเป็นการรวมภารกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายด้านเด็กและเยาวชนจาก 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          กรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนขึ้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางของกรมฯ ประกอบด้วยระบบย่อยภายใน 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

          1. ระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ : เป็นระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้ใช้บริการทุกหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ข้อมูลการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ การรับเข้า ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลการช่วยเหลือและการจัดสวัสดิการ ข้อมูลการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคืนสู่สังคม รวมถึงข้อมูลการกำกับติดตามหลังจากผู้ใช้บริการถูกส่งต่อหรือกลับคืนสู่สังคมไปแล้ว

          2. ระบบฐานข้อมูลการจัดการทรัพยากรบริจาค : เป็นระบบฐานข้อมูลสิ่งของบริจาคที่มีผู้ประสงค์จะร่วมบริจาคมอบให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อให้การจัดการทรัพยากรบริจาคมีความเป็นระบบ/ระเบียบ และถูกนำไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค

          3. ระบบสำหรับบริหารจัดการ : ประกอบด้วยระบบสำหรับบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบให้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามโครงสร้างการบริหารของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เครื่องมือสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับส่วนราชการภายนอกที่เป็นองค์กรภาคีเครือข่าย เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประชาชนกับกรมการปกครอง การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย Web Service เป็นต้น

โปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี Web base Application ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Chrome ver.35 หรือ Firefox ver.30 หรือ Internet Explorer ver.8 ขึ้นไป และในการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือด้วย โดยหน่วยงานที่ต้องการใช้งานข้อมูลนี้จะต้องติดตั้งเครื่องแสกนลายนิ้วมือ (FingerPrint Reader)

Please publish modules in offcanvas position.