ดาวน์โหลด

Print

1. คู่มือการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
2. คู่มือการใช้งานระบบส่งต่อข้อมูลผู้ใช้บริการ
3. วีดีโอการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
4. Driver เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
5. โปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Offline) <<NEW>>
6. วิธีติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชนเข้าสู่แบบฟอร์มผู้ใช้บริการ <<NEW>>
7. แบบประเมิน "ก่อน" การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) <<NEW>>

8. แบบประเมิน "หลัง" การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) <<NEW>>